Årsmøte Volda Handballklubb

03.06.2020 kl. 19.30

 

 

Stad: Volda Turisthotell - Porse

 

 

1. Godkjenne dei med røysterett

2. Velje dirigent

3. Velje protokollførar

4. Velje to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallinga

6. Godkjenne saklista

7. Godkjenne forretningsordenen

8. Handsame årsmeldinga frå idrettslaget

9. Handsame rekneskapen til idrettslaget, den økonomiske meldinga frå styret, meldinga frå kontrollutvalet og meldinga frå revisor

10. Handsame forslag og saker

11. Fastsetje medlemskontingent, og gje fullmakt til å fastsetje treningsavgifter

12. Vedta budsjettet til idrettslaget

13. Handsame organisasjonsplanen til idrettslaget

14. Informasjon om status på VCSA

15. Gjere følgjande val:

  • Styre med leiar, nestleiar, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
  • Kontrollutval med 2 medlemmer og 1 varamedlem
  • Representantar til ting og møte i dei organisasjonsledda der idrettslaget har representasjonsrett, eller gje styret fullmakt til å nemne opp representantane
  • Valkomité med leiar, tre medlemmer og éin varamedlem

16. Gje styret fullmakt til å utnemne VHK sin representant i VCSA styret