1. Godkjenne dei som har stemmerett
 2. Godkjenne innkallinga
 3. Velje dirigent, sekretær og 2 representantar til å skrive under protokollen
 4. Handsame idrettslaget si årsmelding
 5. Handsame idrettslaget sitt rekneskap
 6. Handsame innkomne forslag og saker
 7. Fastsetje medlemskontingenten
 8. Vedta idrettslaget sitt budsjett
 9. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan
 10. Gjere følgjande val:
  1. Leiar og nestleiar
  2. Styremedlemer varamedlemer
  3. Kontrollkomite
  4. Valkomité med leiar og 2 medlemer og 1 varamedlem for neste årsmøte