Innkalling til Årsmøte i Volda Handballklubb:

Styret kallar inn til årsmøte i Volda handballklubb.

Årsmøtet vert heldt på klubblokalet i Elvegata 7, torsdag 28.03.2019 kl. 20.00.

Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 15.03.2019 til Volda
Handballklubb, Postboks 86, 6101 Volda og/eller post@voldahandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli lagt fram for medlemane seinast 21.03.2019 på
heimesida til Volda Handballklubb.

For å ha stemmerett må eit medlem ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og
ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om
stemmerett, valgbarheit, forslagsrett mv., sjå idrettslaget si lov § 5 til § 8.

Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing,

Styret