Årsmøte Volda Handballklubb

 1. Godkjenne dei som har stemmerett
 2. Godkjenne innkallinga
 3. Velje dirigent, sekretær og to representantar til å skrive under protokollen
 4. Handsame idrettslaget si årsmelding
 5. Handsame idrettslaget sitt rekneskap
 6. Handsame innkomne forslag og saker
 7. Fastsetje medlemskontingenten
 8. Vedta idrettslaget sitt budsjett
 9. Handsame idrettslaget sitt strategidokument
 10. Handsame idrettslaget sin plan for effektiv breddesatsing.
 11. Gjere følgjande val:
  1. Leiar og nestleiar
  2. Styremedlemer og varamedlemer
  3. Kontrollkomite
  4. Valkomité med leiar og to medlemer og eitt varamedlem for neste årsmøte