Informasjon om SunnmørsLØFTET

Til

Samarbeidsklubber i SunnmørsLØFTET!

Vi takker alle for deltakelse på kick-off 5. desember i Ålesund og
11. desember i Volda. Vi oppfatter at prosjektet ble godt tatt imot gjennom positive og konstruktive tilbakemeldinger, både under møtet og nå i etterkant.

Fredag 15. desember gjennomførte vi ett evalueringsmøte sammen med Aksla og vi ønsker å informere om status, planer og fremdrift i prosjektet.

Samarbeidsklubber

Vi har ikke notert at noen av klubbene som møtte har takket nei til å være med i prosjektet.

Flere ville imidlertid gjennomføre en formell behandling i eget styre. Vi har notert oss at følgende klubber er med og ber om omgående tilbakemelding om dette ikke er tilfelle:

Ålesundsområdet

Aksla, Blindheim, Valder/Godøy, Langevåg, Rollon, Sif/Hessa, Spjelkavik, Sykkylven, Skodje

Søre Sunnmøre/Nordfjord

Bergsøy, Hødd, Stranda, Ørsta, Stryn, Eid

Oppstart

 • Første trening i Ålesund blir tirsdag 23. januar i Kolvikbakken Ungdomsskole
  16.30 – 19.30 ca. 30 minutt teori, 2 timer håndball og litt oppsummering
 • Første trening i Volda Campus Sparebank 1 arena blir onsdag 31 januar kl 17 – 20.00
  30 minutt teori, 2 timer håndball og litt oppsummering denne første samlingen

Vi anser det som helt avgjørende for at prosjektet skal bli en suksess, at trenere for de aktuelle spillere deltar med kontinuitet.

Første heldagssamling legges til Volda lørdag 17. februar. Dette komme vi tilbake til.

Trenere og evt. foreldre/klubb står for transport til og fra samlinger/treninger.

Komplett forslag til tidspunkt for treninger og samlinger fremover, blir sendt ut i januar.
Endringer vil kunne skje etter nærmere avklaringer med Handballforbundet og Hødd.

Kartlegging og utvelgelse av spillere

Ut fra tilbakemeldinger har vi landet på at vi blander gutter/jenter i alder 14-15 år, men deler gutter/jenter 16-17 år. Vi kjører samlinger samtidig i samme hall eller haller med kort avstand. Modellen evalueres utover våren.

Guttehandball-prosjektet skjer i samarbeid med klubbene Bergsøy, Spjelkavik og Ørsta, som alle har ambisjoner om satsing på seniorhåndball. SunnmørsLØFTET er imidlertid vinn/vinn for alle med mål om å sikre bedre rekruttering til håndballen på Sunnmøre – før spillerne når seniornivå.

Lokal trener er ansvarlig for å plukke ut aktuelle spillere «som vil litt mer».
Vi ønsker at vi først skaffer oversikt over hvor mange som kan være aktuelle, ved at trenere melder inn sin «bruttotropp» så ser vi hva som er mulig å få til. Utfordringen blir i første rekke jenter 14-15 år, der det kan bli veldig mange. Vi må prøve å få til et opplegg der alle får vist seg frem og ta del i prosjektet, slik at spesielt i denne gruppen kan rotasjon være aktuelt.

Det er langt flere spillere i alder 14-15 år enn 16-17 år.
Det er også langt flere jenter enn gutter, slik at fordelingen bør være tilnærmet 3:1.

Videre må vi nok «favorisere» de store klubbene og kullene, slik at disse får flere plasser enn klubber med færre antall spillere. Men i utgangspunktet melder dere inn de spillere som over tid viser den ekstra motivasjonen som må til. Dette som en viktig første kartlegging.

Hver gruppe er lagt opp til skal være inntil 30 spillere og da 15 spillere pr. års-trinn for å få god kvalitet på samlingene. I kartleggingsfasen bør det gis mulighet til noen flere og så bør det være rotasjon i den yngste gruppen. Det er naturlig med mer stabilitet i den eldste gruppen.

Dette med utvelgelse er det punktet som kan gi grunnlag for misnøye fra både spillere, foreldre og trenere. Her vil Volda sine trenere ha det avgjørende ordet, men i tett samarbeid med lokal trener. Det kan være fornuftig at lokal trener rådfører seg med sportslig utvalg om klubben har etablert et slikt forum.

Hele punktet rundt utvelgelse av spillere, miks av gutter/jenter og opplegg på samlingene bør evalueres fortløpende ut fra tilbakemeldinger og erfaringer man gjør seg underveis.

Samarbeid med Handballforbundet og SPU miljøet

Som diskutert er vi opptatt av at den totale belastningen ikke blir for stor og her vil den lokale trener ha et spesielt ansvar. Også opp mot kartlegging i forhold til andre idretter.

Tidspunkt for SPU samlinger er pr. i dag ikke avklart utenom den første i februar og vi vil her kontakte Handballforbundet over nyttår for å få til et samarbeid.

Det samme gjelder for Hødd sitt prosjekt «Møre Handballdraum». Dette er et annet konsept basert på påmelding og ikke utvelgelse og inspirasjonssamlinger.

Samarbeidslag nasjonale serier

Det er ønskelig at dette prosjektet bidrar til tettere samarbeid mellom klubbene og som resultere i at både Ålesundsområdet og Søre Sunnmøre melder på lag for kvalifisering 16 år og 18 år for nasjonale serier. Dette er et tema som bør diskuteres mellom klubbene senest innen utgangen av mars hvert år.

Dommerrekruttering

Tanken om at yngre dommere blir invitert med på heldagssamlinger, evt bare noen utvalgte ble godt mottatt. Dette opplegget må samkjøres med Håndballforbundet som har ansvaret for dommerrekruttering og dommerutdanning. Her er også flere spillere som også er dommere i denne aldersgruppen.

SIDELINE, felles plattform for kommunikasjon og analyser

SiDELINE er et avgjørende verktøy når det gjelder kommunikasjon og analyseverktøy mellom trenere og mellom trenere og spillere. Det legges opp til at deltakende klubber anskaffer lisens i Sideline. Volda Handball har forhandlet frem gunstige betingelser.

Eget møte rundt dette programmet og tilbudet blir gjennomført primo januar sammen med leverandør på TEAMS.

SPOND, felles plattform for informasjon utenom sportslige forhold

AKSLA benytter SPOND gjennomgående i sin klubb og Volda benytter også dette i kommunikasjon overfor spillere, trenere og oppmenn.

Første påmelding/kartlegging skjer gjennom innsending av mail med navn, alder og spilleposisjon til prosjektleder i SunnmørsLØFTET som er Janette Mikalsen.
Se kontaktinfo under. Også kontaktinformasjon om aktuelle trenere for spillerne, samt klubbens prosjektleder.

Gjennomgang av SPOND som verktøy vil bli gjennomgått på TEAMS i starten på januar.

Sportslege mål og tiltak for prosjektet

Mål

 • Lag i alder 16-20 år fra Sunnmøre kvalifiserer seg til å delta i nasjonale serier, helst både på Søre Sunnmøre og i Ålesundsområdet av hensyn til reisebelastning
 • På sikt Etablere 1. divisjonslag på Sunnmøre i tillegg til Volda Handball i eliteserien
 • Etablere stabile 2. divisjonslag(Ålesundsregionen og i Volda)
 • Landslagsspiller fra området, både senior og aldersbestemte lag
 • 1-2 spillere fra regionen er gode nok for Elitegruppen i Volda hvert år
 • Styrke guttehåndballen og etablere ett herrelag på Sunnmøre i 1. divisjon eller høyre, samt 1-2 lag i 2.divisjon

Tiltak

 • De største treningstalent gis muligheter på det høyeste nivået i Volda HK, fast eller på utvalgte treninger i samarbeid med lokal klubb/trener
 • På herresiden må dette avklares mellom klubbene, slik at også guttene får inspirasjon gjennom å trene  på det høyeste nivået
 • Individuelle mål, styrke og utholdenhet der prestasjonar måles og evaluerast opp mot nasjonal standard. Dette er også viktig for å forebygge skader
 • Betre samarbeid mellom klubbane på Sunnmøre og i Nordfjord gjennom felles møtearena både for ledere, spillere og trenere

Felles Verdier!

Volda Handball jobber for å etablere UBUNTU-filosofien i egen klubb og ønsker å implementere dette også i SunnmørsLØFTET som felles verdigrunnlag: «Jeg kan ikke bli god uten at du blir god samme med meg. Gode prestasjonsmiljø krever sterkt samhold»

Organisering/Implementering

Prestasjonsklubb er Volda Handballklubb.
Prosjektleder er Janette Mikalsen

Hovedsamarbeidsklubb i Ålesundregionen er Aksla IL Håndball.
Prosjektleder Aksla IL er Terje Løvmo

Hver klubb som deltar har egen prosjekleder for SunnmørsLØFET. Ved behov etableres egen prosjektgruppe i hver klubb

Kick-off overfor klubben er gjennomført i desember og det vil bli gjennomført teorisamlinger både overfor spillere og trenere, spesielt i forbindelse med heldags-samlinger, men også på utvalgte treninger.

SIDELINE analyseverktøy blir benyttet av alle klubber som felles kommunikasjonsplattform rundt alle sportslige forhold. Her er det avtalt at filming må godkjennes av spiller/forelder som er med i prosjektet.

Prosjektet evalueres kontinuerlig gjennom tilbakemeldinger fra lokal prosjektleder til Volda sin prosjektleder. Volda HK gjennomfører en større evaluering hvert halvår.

Sentrale aktiviteter for å implementere «Red line strategy» er:

 • «Handballakademi» i Ålesund og Volda med treninger og faglig påfyll hver uke
  Trener fra Volda deltar minimum 2 treninger pr. månad. Utvalgte lokale trenere gjennomfører «mellomtrening» overfor samme spillergruppe og trenere, avtalt plan
 • Samling for trenere og spillere i Volda/Ørsta 6 ganger pr. år

Påmelding og kartlegging

Vi starter først med kartlegging av aktuelle spillere og ber om at alle klubber sender oversikt over sine kandidater til Janette Mikalsen post@voldahandball.no innen fredag 11. januar, mrk.  påmelding SunnmørsLØFTET.

Spørsmål kan rettes til Terje Løvmo eller Janette Mikalsen. Faglige spørsmål og vurderinger rettes til Reidar Møistad.

Send info på:

 • Navn prosjektleder klubb
 • Navn trener og kontaktinfo
 • Navn spiller, alder og posisjon( vi lager eget skjema for formell påmelding i januar)
FunksjonKontaktinfoBeskrivelse ansvarsområde
Prosjekleder SunnmørsLØFTETJanette Mikalsen, mob. 9132588
janette.mikalsen@gmail.com
Prosjektleder. Organisering og informasjonsflyt i prosjektet. Organisere felles heldagssamlinger Evalueringer og oppfølging
Prosjektleder AKSLA  Terje Løvmo, mob.97572970
terje@akslail.no

Prosjektleder Aksla og organisering av treninger i Ålesundsområdet
Hovedtrener Volda HKReidar Møistad, mob. 96846133
reidar.moistad@gmail.com
Sportslig ansvarlig for prosjektet.
Faglig innhold og oppfølging
Assistenttrener Volda HKThomas Reeh Andersen,
mob. 92032599 fynboreeh@hotmail.com
Sportslig gjennomføring og oppfølging
Volda HK EliteArild Bakke, mob. 90522420
styreleiar@voldahandball.no
Styreleder Volda HK og leder for Volda HK Elite, kontrakter og organisering